Przeglądy techniczne i utrzymanie obiektów

Właściciele i zarządcy budynków takich jak domy wielorodzinne, obiekty publiczne, budynki usługowe, handlowe czy produkcyjne mają obowiązek dokonywać regularnych przeglądów stanu technicznego swoich obiektów.

Firma INŻYNIERIS oferuje także usługi w tej dziedzinie, dla zainteresowanych nimi możemy wykonać:

przegląd techniczny półroczny - jest wymagany dla budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m kw. lub innych obiektów, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m kw. Przeglądy należy wykonać w terminach do 31 maja i 30 listopada danego roku.
przegląd techniczny roczny - w trakcie jego przeprowadzenia sprawdza się: elementy budynku (budowli) i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, instalacje gazowe, przewody kominowe.
przegląd techniczny pięcioletni - po za zakresem objętym przeglądem rocznym kontroli podlegają jeszcze: przydatność obiektu do użytkowania, jego estetyka oraz otoczenie, instalacja elektryczna i piorunochronna w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W ramach kompleksowych usług zajmiemy się również:

  • założeniem książki obiektu,
  • sporządzeniem harmonogramu napraw i remontów,
  • wyceną kosztów wykonania robót remontowych,
  • opracowaniem dokumentacji technicznej.

Przywiązanie naszych klientów wynagradzamy rabatami rosnącymi wraz z okresem trwania współpracy.